CHOKi CHOKi 2019Spring/Summer

anna mimuro, rikiya ichida, erika shibaya (bloc)