CHOKI CHOKI 2022 winter

tomohiro kogure, nina watanabe, ryuma toriyama (bloc japon)