CHOKiCHOKi2020-2021A/W

hair / anna mimuro (bloc japon)

snap / ryuma toriyama,  yuko suda  (bloc japon)